آدرس :

اصفهان -کاشان

کد پستی ۸۷۱۴۸۶۸۸۸۶

شماره تماس :

۰۹۹۰۹۶۴۴۹۰۵

۰۳۱۵۵۵۷۶۸۴۰

رایانامه :

hamidfadak13@gmail.com